Signôr de Sense,

che tu sês sparît dal nestri mût di jessi

par sparniçâti dapardut, in cîl e in tiere,

par jessi presint: tes personis e tes situazions,

par jessi vîf : in nô e in dutis lis nestris zornadis.

Tu tu i dâs il savôr dal cîl,

a cheste nestre tiere

e a cheste nestre storie

par ch’o ti sintìni dongje, simpri e dapardut.

Tu tu puartis cun te, là su tal cîl,

cheste nestre tiere e cheste nestre storie:

par vierzinus ‘ne puarte sul nestri avignî,

che si palese come une strade, 

plene di une Lûs che nus mene

là che il nestri cûr al brame;

parcè che o sin partîts di là

par vivi su la tiere,

ma cu la nostalgjie di là,

cirint: bielece, grandece, eternitât e amôr…

E dome là, chest nestri cûr,

al podarà polsâ, jemplantsi di te

che tu sês dut ce che nô o bramìn!

E, se tu âs vût tant gust di fâti om,

nô o vin tant gust che mai di jessi Diu! 

E tu, Signôr de Sense,

tu sês la nestre strade.

AMEN.                                                                                        (Lc 24,46-53)