Signôr,

tu tu sâs che,

cuant che si vûl ben a un, 

si rive a capîlu e a crodii

e cussì si devente come lui. 

Par chel tu nus domandis 

di volêti ben

e di crodi es tôs peraulis

che nus puartin la tô vite,

parcè che, fevelant, 

si consegne la nestre anime.

Fânus scuvierzi il nestri cûr,

ch’al è tant grant

ch’al rive a fâi di nît e Trinitât,

par scuvierzile dentri di nô,

in mût ch’e deventi la lidrîs

dal nestri mût di jessi e di fâ.

Cussì o deventarìn ancje nô 

tantis madonis, 

che i dan cjâr a Diu

par che, ancje in dì di vuê,

al sedi presint 

e al rivi a fâsi viodi 

a chest nestri mont,

AMEN.

                                                                                (Gv 14,23-29)